<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
KUNDCASE

Fagerhult frigör värdefulla resurser och ökar kundupplevelsen med PIM

Med en ökad produktionstakt och höjda krav på kundupplevelsen behövde Fagerhult en långsiktigt smart lösning. En satsning på PIM och automatiserade processer skapade helt nya förutsättningar.

 

sammanfattning

  • Fagerhult upplevde utmaningar eftersom deras produktinformation var utspridd på olika avdelningar i organisationen. Det fanns ingen kontroll och processerna var manuella, vilket orsakade en stor tidsförlust.
  • En integration mellan PIM-systemet och affärssystemet säkerställer att mycket av arbetet automatiseras.
  • Med hjälp av Columbus har Fagerhult framtidssäkrats. De har bättre förutsättningar och alla i organisationen kan strukturera och navigera i sortimentet.

Om Fagerhult

Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer, både inomhus och utomhus. Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag med över 4 900 medarbetare i 30 länder.

Fagerhult-logotyp

 

LADDA NER CASET

Fagerhult

Utmaning: informationen var spridd inom organisationen

En av de stora utmaningarna för Fagerhult var att produktinformationen var spridd hos olika avdelningar inom organisa-tionen. Kontrollen var i princip obefintlig vilket orsakade att mycket tid gick åt till administration och sökande efter rätt information.

 

Nu har Fagerhult helt andra förutsättningar och kan strukturera sorti-mentet, göra det sökbart och lättnavigerat för alla i organisationen. Dessutom skapas relationer mellan produkterna innan de publiceras i valda kanaler.

Ökad automatisering och bättre kontroll 

Allt arbete med att få informationen från affärssystemet till webbkatalogen sköttes tidigare manuellt. Det kommer i framtiden att ske automatiskt genom en integration mellan PIM-systemet och affärssys-temet. Automatisering frigör tid från marknadsavdelningen som får tid till mer värdeskapande uppgifter.

 

– Vi kommer att få en mycket enkla-re vardag och mer kontroll genom hela organisationen med en centraliserad hantering och tydlig process för berikning av all produktinformation. Vid införandet av de nya processerna och systemstödet har iStone verkligen varit ett bra bollplank för oss. De har utmanat våra tankar och guidat oss från 
start till mål, säger Ida Lindeblad, Product Marketing Manager, Fagerhult.

Målgrupper med vitt skilda informationsbehov

Köparna av Fagerhults produkter spän-ner brett från arkitekter och designers till installatörer. 
Målgrupperna har vitt skilda behov när det kommer till vilken informationen de är intresserade av. För arkitekten är den gestaltning ljuset skapar viktigast med-an installatören vill veta hur armaturen fungerar.

 

För att erbjuda grupperna rätt infor-mation krävs ett omfattande arbete och produktion av kreativ och säljande mark-adsinformation, utöver den som kommer från produktionen. Med ökad automa-tisering skapas stora resursvinster och tid till arbete för att skapa en bättre kundup-plevelse.

En framtidssäker lösning som klarar höga krav

Som följd av hög innovationstakt inom belysningssegmentet kommer nya versioner av produkterna i raskt tempo. Produk-tinformationen måste kartläggas mot varje ny production och eftersom livslängden på produkterna ibland är så hög som 20 år måste Fagerhult tillhandahålla produktin-formation länge efter att aktuell vara gått ur sortimentet.

 

Detta satte höga krav på systemet som måste vara framtidssäkrat för att kunna vara en del av Fagerhults infrastruktur under många år framöver.

Vill du veta mer om PIM?

Läs mer & kontakta oss

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down